การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  1. การดำเนินการทำบัตรประจำตัวข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565
  2. การดำเนินการพัฒนาครู-กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
  3. การดำเนินการเรื่องย้ายข้าราชการครู ตามนโยบายการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
  4. การดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.65)
  5. รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความต้องการ-กลุ่มบริหารงานบุคคล
  6. รายงานการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง-กลุ่มบริหารงานบุคคล
  7. รายงานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วPA-กลุ่มบริหารงานบุคคล
  8. รายงานประชุมอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2565
  9. รายงานผลการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู ปี 2565
  10. รายงานผลการดำเนินงาน-กลุ่มบริหารงานบุคคล