ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

1สถิติการให้บริการด้านต่างๆ ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
2สถิติการขอใช้งานห้องประชุมผ่านระบบ My Office Smart CPM2-กลุ่ม DLICT
3สถิติการขอสินเชื่อกรุงไทย ธอส.-กลุ่มอำนวยการ
4สถิติการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์-กลุ่มกฎหมายและคดี
5สถิติการให้บริการ-กลุ่มนโยบายและแผน
6สถิติการให้บริการงานวิชาการ-กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินลการจัดการศึกษา
7สถิติการให้บริการตามภาระกิจ-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
8สถิติการให้บริการทะเบียนประวัติข้าราชการ กพ.7-กลุ่มบริหารงานบุคคล
9สถิติการอนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ราชการ-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10สถิติความพึงพอใจการเข้ารับบริการ-กลุ่มอำนวยการ