ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการขอทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ปี พ.ศ.2565

สถิติการขอรับรองสำเนา ทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16