คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชย.2
2คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล-ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3คู่มือการปฏิบัตงานการรับและนำเงินส่งคลัง KTB Corporate Online
4คู่มือการปฏิบัติงานการขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ การรื้อถอนอาคารฯ
5คู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
6คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ New FGMIS Thai
7คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่าเช้าบ้านของข้าราชการ
8คู่มือการปฏิบัติงานเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
9คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ ฉบับ 1
10คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ ฉบับ 2