คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

1คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ-สพป.ชย.2
2คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานนิเทศฯ
3คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
4คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
5คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่งงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกัน
6คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล-ศน.เชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
7คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล-ศน.กานต์กนิษฐ์ พรมไพร
8คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล-ศน.กิติมา สมวงษา
9คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล-ศน.จินตนา คงสิม
10คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล-ศน.จุฬาลักษณ์ ภูปัญญา
11คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล-ศน.ชัยณรงค์ บรรลังเดช
12คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล-ศน.ณัฏฐ์ฎาพร บัวสระ
13คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล-ศน.ดรุณี อาจปรุ
14คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล-ศน.เทียนทอง ประทีปเมือง
15คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล-ศน.ภรณ์วัศยา กาบคำ
16คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล-ศน.สุพัตรา อุตรนคร