คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชย.2
2คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3คู่มือการจัดการศึกษา
4คู่มือจัดการศึกษาโดยครอบครัว
5คู่มือปฏืบัติงานลูกเสือ เนตรนารี
6คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
7คู่มือขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา
8คู่มือการปฏิบัติงานจำหน่ายนักเรียน
9คู่มือการสั่งซื้อแบบพิมพ์
10คู่มือการปฏิบัติงานรายงบุคค-การซื้อแบบพิมพ์
11คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล-การเลือกกรรมการสถานศึกษา
12คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล-ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
13คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล-ลูกเสือ-เนตรนารี