คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1คู่มือแนวทางการขอกู้บำเหน็จคำประกัน-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2คู่มือแนวทางการขอทำบัตรประจำตัวข้าราชการ-กลุ่มบริหารงานบุคคล
3คู่มือแนวทางการขอหนังสือรับรองบุคคล-กลุ่มบริหารงานบุคคล
4คู่มือแนวทางการขออนุญาตไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา-กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5คู่มือแนวทางการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต สพป.ชัยภูมิ เขต 2-กลุ่ม DLICT
6คู่มือแนวทางการร้องเรียนร้องทุกข์-กลุ่มกฎหมายและคดี
7คู่มือแนวทางการให้คำปรึกษา-หน่วยตรวจสอบภายใน
8คู่มือแนวทางการให้บริการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา