ประวัติและผลงาน นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2

  1. ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507          ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

คู่สมรส นางพวงพยอม  เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนภูมิวิทยา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

  1. วุฒิการศึกษา

* ป.กศ.สูง คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

* ปริญญาตรี   ศษ.บ. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

* ปริญญาโท   ศษ.ม.การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร

  1. ประวัติการรับราชการ

* ปี 2530 ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สังกัด สปอ.เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

* ปี 2538 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน สังกัด สปอ.แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

* ปี 2540 ครูใหญ่ โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ สังกัด สปอ.แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

* ปี 2541 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอภักดีชุมพล สังกัด สปอ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

* ปี 2543 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ สังกัด สปอ.เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

* ปี 2546 เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพท.ชัยภูมิ เขต 2

* ปี 2547 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) สังกัด สพท.ชัยภูมิ เขต 2

* ปี 2551 รอง ผอ.สพท.ชัยภูมิ เขต 2 สังกัด สพท.ชัยภูมิ เขต 2

* ปี 2553 รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

* ปี 2560 – ปัจจุบัน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2

  1. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

* พ.ศ. 2550 ทวีตริยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)            * พ.ศ.2555 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

  1. การอบรมและศึกษาดูงาน

* พ.ศ. 2560     ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม “รวมพลังสร้างสรรค์ทีมภายใต้แนวคิดMOE ONE TEAM”

* พ.ศ. 2560     ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.รุ่นที่1/2560 (Smart Leaders 2017)

* พ.ศ.2560      ศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน

* พ.ศ.2557      ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง(หลักสูตร ก.ค.ศ.)

  1. เกียรติประวัติและผลงานที่ภาคภูมิใจ

* ได้รับรางวัล Obec Awards ประจำปีการศึกษา 2561 ชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

          * ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภท                การบริหารงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

* ได้รับเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน ประจำปี 2559

         * ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559-2561 ระดับจังหวัด

* ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 ประเภทโครงการ สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

* ได้รับโล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2558

* ได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2556

* ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ประจำปี 2555

  1. ปณิธานในการทำงาน “สพท.ดีเยี่ยม สถานศึกษาดีทุกอย่าง”
  2. ค่านิยม “มั่งคั่งคุณธรรม มั่นคงคุณภาพ ยั่งยืนบริการ”
  3. หลักการทำงาน ผอ.สพท.นักบริหาร 5 น. คือ

         1) นักวิชาการ

         2) นักสร้างแรงบันดาลใจ

         3) นักปกครอง

         4) นักสิทธิมนุษยชน

         5) นักประชาสัมพันธ์