ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี 2562