วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ

 

เป้าประสงค์หลัก

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ มีประสิทธิภาพ มีผลการบริหารจัดการศึกษาอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาโดยใช้นวัตกรรมอย่างหลากหลาย

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และสถานศึกษาทุกแห่งน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

5. สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ

6. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

7. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมีศักยภาพในการแข่งขัน

8. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะการเรียนรู้   ในศตวรรษที่ 21

9. ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

10.ผู้เรียนมีคุณธรรม ค่านิยมพื้นฐานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ประเด็นกลยุทธ์

          ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

                   กลยุทธ์ที่ 1.1 : สร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

                   กลยุทธ์ที่ 1.2 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการบริหารจัดการ

                   กลยุทธ์ที่ 1.3 : ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา

                   กลยุทธ์ที่ 1.4 : พัฒนาระบบนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

                   กลยุทธ์ที่ 1.5 : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

                   กลยุทธ์ที่ 2.1 : ส่งเสริมให้สถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษา

                   กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการเรียนรู้

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา

                   กลยุทธ์ที่ 3.1 : เสริมสร้างสถานศึกษาเป็นต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ การพัฒนาผู้เรียนสุ่ความเป็นเลิศในระดับสากล

                   กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

                   กลยุทธ์ที่ 4.2 : ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล