หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1. ว14-2563-หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการครู

2. ว16-2563-ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งฯ

3. ว3-2563-แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิผู้จบจากต่างประเทศ

4._ว10-2563-แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิในประเทศ

5._ว13-2563-หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก รอง ผอ.เขตฯ

6._ว8-2562-หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษษ

7. ว13-2562-หลักเกณฑ์วิธีการโอนครูและบุคลากรระหว่างส่วนราชการ

8. ว11-2561-หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคลากรอื่น 38 ค.(2)

9. ว29-2560-หลักเกณฑ์และวิธีโอนพนักงานท้องถิ่นและอื่นๆ 38 ค.(2)

10. ว30-2560-หลักเกณฑ์และวิธีเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายการโอนฯ 38 ค

11. ว4562-2560-แนวทางการสรรหาบริหารอัตรากำลังพนักงานฯ สพฐ.

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

1-ว14-2563-หลักเกณฑ์และวิธีสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย

2-ว15-2563-ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

1-ว8-2563-หลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผอ.สถานศึกษา

2-ว2-2563-แนวปฏิบัติการพัฒนาครูก่อนเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

3-ว19-2561-หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

4-ว26-2561-แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

5-ว2-2562-หลักเกณฑ์วิธีพัฒนาก่อนแต่งตั้ง รอง ผอ.สพท. และ ผอ.สพท.

6-ว3-2554-หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษฯ

7-ว22-2560-หลักเกณฑ์และวิธีพัฒนาข้าราชการสายงานสอน

8-ว6-2551-หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

1-ว9-2562-การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูฯ

2-ว7-2562-การเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากร กรณีพิเศษ

3-ว6-2562-การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรฯ

4-ว5-2562-การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรฯ

5ว627-2562-การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรฯ

6-ว15-2561-การเลื่อนเงินเดือนข้าราชครูและบุคลากรฯ

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างกำลังใจ

1-ว9-2563-การปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่ม

2-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2536 การขอเครื่องราชฯ

หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1-ว7-2564-หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผอ.สถานศึกษา

2-ว2480-2564-การย้าย ผอ.สถานศึกษา

หลักเกณฑ์การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

1-ว19-2555-หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังฯ

2-ว9-2564-หลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่งครู

3-ว10-2564-หลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา

4-ว11-2564-หลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่งศึกษานิเทศก์

5-ว12-2564-หลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่งผู้บริหารการฯ