หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

คู่มือการออกบัตรประจำตัว

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างกำลังใจ

หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร