หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ก.ค.ศ.-ว 32-2565หลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารการศึกษา-ว12
หลักเกณฑ์การย้าย ผู้บริหาร ครู-ว 34-21 พ.ย. 65หลักเกณฑ์การประเมินศึกษานิเทศก์-ว11
หลักเกณฑ์การย้ายครู-ว.18_2565 กคศการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัตราชการ-การเลื่อนเงินเดือน
หลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา-ว10