สื่อการเรียน E-book

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดสร้าง e-book เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนและโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีความรู้รอบตัวใน 2 หัวข้อ 1.ยาเสพติด มหันตภัยร้ายทำลายชีวิต 2.ความปลอดภัยจากภัยคุกคาม ฉบับนักเรียน

1.ยาเสพติด มหันตภัยร้ายทำลายชีวิต สามารถเข้าชมได้ที่ เลือก

2.ความปลอดภัยจากภัยคุกคาม ฉบับนักเรียน ลือก