เผยแพร่ผลงานรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักฯ

ผลงานรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก  ปรัชญาของเศรษฐกิจ นักเรียนโรงเรียนบ้านรังย้อย  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔