ร.ร.บ้านโคกล่าม เชิญทำแบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ร.ร.บ้านโคกล่าม ขอเชิญผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองในรูปแบบออนไลน์ เข้าร่วมทำแบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในระดับ ร้อยละ 70 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร
ตัวอย่างเกียรติบัตร