Test Blueprint ของ O-NET ปีการศึกษา 2564

Test Blueprint ของ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 วิชา คณิตศาตร์ ภาษาไทย วิทยาศาตร์ ภาษาอังกฤษ

Test Blueprint ของ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 วิชา คณิตศาตร์ ภาษาไทย วิทยาศาตร์ ภาษาอังกฤษ