ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา(มอก.)และครุภัณฑ์โต๊ะ-เกา้อี้ระดับประถมศึกษา(มอก.) งบประมาณปี พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอลิกส์ (e-bidding)