หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่งและการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา ตามมาตรา 38ค (2)

หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่งและการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเมืองสามัญ ไำปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2)