การจัดสรรค่าเช่าใช้สัญญาณบริการอินเทอร์เน็ต (ระยะเวลา 4 เดือน มิถุนายน – กันยายน 2563)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการและจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระยะเวลา 4 เดือน (มิถุนายน – เดือนกันยายน 2563) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้โรงเรียนเบิกจ่ายโดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้โรงเรียนจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ เมื่อได้รับแจ้งเงินประจำงวดจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เท่านั้น