กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

2.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

3.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

4.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

5.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

6.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

7.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉ.2-2553

8.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉ.3-2562

9.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

10.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉ.2-2551

11.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉ.3-2553

12.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉ.4-2562

13.พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

14.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

15.พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

16.พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

17.พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

18.พรบ.ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

19.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560