สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานข้อมูลการติดตามประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.ณ หอประชุมสายทอง  สายธารธรรม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานข้อมูล  การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวอรวรรณ แช่โอ้ว ผู้รับผิดชอบ ร่วมชี้แจง และมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานข้อมูลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานการดำเนินการรายงานข้อมูลตามชี้ดที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามกำหนดระยะเวลาในการติดตามประเมินผล ต่อไป