การประเมินสัมฤธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนางพุทธรัตน์ วรรณพงษ์ ผอ.รร.บ้านหนองขามนำโดยมีนายวีระ ชาติชำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมตรวจประเมิณในครั้งนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประเมินผลการปฎิบัติงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด