สพป.ชัยภูมิ ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวศิริประภา นนท์เค้า นางสาวปรียาภัสสร์ นนทคำจันทร์ นางสาวอิสริยะ อรัญมิตร นายชิดชนก รัตนดาราและนายนิติกร สาศรี เข้าฝึกประสบการณ์ผู้บริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต โดยมี นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา พร้อมคณะเข้าร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้