สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายวิจิตร นารอง ตำแหน่งรองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานคณะกรรมการ นายมนตรี แก้วกำมา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสังเวียน ทองงาม กรรมการและเลขานุการ และนางสาวขนิษฐา ฐานสมบัติ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ของจ่าสิบเอกเริงชัย วรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาด (ประชาราษฎรฺบำรุง) โดยคณะกรรมการฯ ได้ประเมินผลการปฎิบัติงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด