สพป.ชัยภูมิ เขต2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2565-2569)

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2565-2569) ในการนี้ นางสาวสุกัญญา ธุนันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบ ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งร่วมประชุมและเสนอแนะความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2565-2569) ซึ่งกำหนดจัดประชุมในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564