สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าฝึกประสบการณ์ผู้บริหารการศึกษา

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับมอบเป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษา นางสาวสุพรรณี ศรีโท นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าฝึกประสบการณ์ผู้บริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต โดยมี นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา พร้อมบุคลากรเข้ารวมการปฐมนิเทศในครั้งนี้