สพป.ชัยภูมิ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และจัดทำคู่มือการประเมินข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และจัดทำคู่มือการประเมินข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเสนอพิจารณา การจัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพพร้อมที่จะพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ในการเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศฯ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน