สพป.ชัยภูมิ เขต2 ประชุมคณะทำงานขยายผลโครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขยายผลโครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสารีบท โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ พบปะคณะทำงาน นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบชี้แจงแนวทางการขยายผลโครงการ และมี คณะทำงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมจากค่ายสู่โรงเรียนและชุมชน ต่อยอด ยั่งยืน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564