สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางทุเรียน สิงห์โคกกรวด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ ร่วมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกฯ และมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รายงานไปยัง สพฐ.ต่อไป อนึ่ง ในการคัดเลือกครั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ดำเนินตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ คัดเลือกด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้