สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปฐมนิเทศนิสิตจาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับมอบเป็นประธานการปฐมนิเทศนิสิต นายวรยุทธ พลศรี จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต โดยมีนางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา พร้อมบุคลากรเข้ารวมการปฐมนิเทศในครั้งนี้