สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานการประชุมกำกับ ติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.40 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมกำกับ ติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์ พร้อมนี้ คณะกรรมการได้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตัวชี้วัดในประเด็นที่บกพร่องและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดแต่ละประเด็นให้สมบูรณ์ กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564