รประชุมกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา เพื่อประชุมเสวนาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ในการทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา เพื่อประชุมเสวนาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ในการทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผลการดำเนินไปได้ด้วยดีและ มีประสิทธิภาพพร้อมส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ฯ ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19)ให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้มีความปลอดภัย โดยมีของ ผอ.นัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในกลุ่มร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสารีบท