ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการพี่เลี้ยงรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายนายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการพี่เลี้ยงรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต พัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้ เด็กเยาวชนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานไป มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผลเมืองดีของชาติบ้านเมือง โดยมีคณะกรรมการพี่เลี้ยงประกอบด้วย ผอ.กลุ่มจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และผอ.โรงเรียนต่างๆรวมเป็นคณะกรรมการพี่เลี้ยงให้แก่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งหมด 10 ท่าน ทั้งนี้กลุ่มรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เข้าพบ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เพื่อรับฟังโอวาท พร้อมมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมเตชะธรรมโม