สพป.ชัยภูมิ เขต2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณาร่างขอบเขตและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1) ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone 2) ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ โรงเรียนขนาดกลาง และ 3) ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน คณะกรรมการฯ ได้ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วย