อบรมครูผู้สอนในการบริหารจัดการเรียนรวมและการจัดทำข้อมูลในระบบ Social Education technology :SET

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทางไกลการจัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศโรงเรียนเรียนรวม ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ พบปะบรรยายภาพรวมการจัดการเรียนรวม มี นางเทียนทอง ประทีปเมือง หัวหน้างานกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ และ นางสาวณัฏฐ์ฎาพร บัวสระ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ เป็นวิทยากรอบรม ทั้งนี้ เพื่ออบรมครูผู้สอนในการบริหารจัดการเรียนรวมและการจัดทำข้อมูลในระบบ Social Education technology :SET สำหรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษ เพื่อให้เป็นฐานข้อมูล Big data เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาพิเศษต่อไป