ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564(PMQA)

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564(PMQA) ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี ผอ.กลุ่มเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อ วางแผนแนวทางการสร้างคุณภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ สร้างมาตรฐานให้เขตพื้นที่การศึกษาและมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่กำหนด