สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี มอบให้ นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายไพรทูล กูดซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล กรรมการและเลขานุการ และนางสาวขนิษฐา ฐานสมบัติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด โดยมีผู้รับการประเมิน 4 ราย คือ นายปรีชา น้อยปัญญา นายจำรัส คูณแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้งคร้อ และ นายสุขุม อินทรทะ นายสงกรานต์ บุญโสภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่