การประชุม PLC ศึกษานิเทศก์

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม PLC ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และ วางแผนขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต่อไป