สพป.ชัยภูมิ เขต2 ประชุม ชี้แจงการจัดสรรพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปี 2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต2 เป็นประธานการประชุม ชี้แจงการจัดสรรพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปี 2564 โดยมีนายอาทิตย์ อุทธตรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้ข้อมูลในการชี้แจงการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ในเบื้องต้น ในการนี้ นางกนิษฐา กิ่งนอก นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ และนายวีรศักดิ์ แสงสุข เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ข้อมูลในการจัดหาวัสดุ ระเบียบแนวทางการจัดการหา พร้อมให้คำปรึกษาปัญหางานพัสดุครุภัณฑ์แก่โรงเรียน อีกทั้งมี นายชัยณรงค์ บรรลังเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มาให้ข้อมูลในการจัดซื้อจัดหาการสื่อการสอนให้เหมาะสำหรับนักเรียนในแต่ละข่วงชั้นเรียน เช่นการเรียนการสอนในรูปแบบ Coding ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม