ประชุมทางไกลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน และโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปี 2564

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมทางไกลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน และโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปี 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พบปะแจ้งความเคลื่อนไหวการดำเนินงานภารกิจของกลุ่ม นายพงศกร ธนทรัพย์พล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายโครงการอาหารกลางวัน นางศุภลักษณ์ กอบการดี นักวิชาการศึกษา นายโกศล เดชโนนสังข์ ผอ.รร.บ้านนาสมบูรณ์ และนายกรกฎ คลังระหัด ครู รร.บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบ Thai School Lunch และมีครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ผู้เข้ารับการอบรบ จำนวน 262 คน