สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดประชุมสนทนากลุ่ม เรื่องการพัฒนาแนวทางการสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการสนทนากลุ่ม เรื่องการพัฒนาแนวทางการสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ดำเนินการสนทนา และมีผู้บริหารสถานศึกษา และครู โรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ร่วมสนทนากลุ่มและให้ข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลประกอบการศึกษาค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) และเป็นแนวทางในการสนับสนุนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป พร้อมนี้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ร่วมสรุปแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในครั้งนี้ด้วย