สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี สพป.ชัยภูมิ เขต 2 (วันที่ 2)

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณ หอประชุมสายทอง สายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้นำผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก และนโยบายที่เกี่ยวข้องมาใช้ระดมความคิดเห็นในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ ในการใช้เป็นทิศทางพัฒนาองค์กร