สพป. ชัยภูมิ 2 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชย.2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รองผอ.สพป.ชย.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ณ หอประชุม สายทอง สายธารธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2 โดยมีนายเชษฐา พลธรรม เป็นรองประธานการประชุม นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา และนางสาวศิริขวัญ มีชัย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้มีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดแก่คณะกรรมการในการนิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือสถานศึกษาและติดตามผลการดำเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา