สพป.ชัยภูมิ 2 รประชุมเตรียมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเกษียณอายุราชการแก่ผู้เกษียณราชการในปี 2564

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ 2 ประธานการประชุมเตรียมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเกษียณอายุราชการแก่ผู้เกษียณราชการในปี 2564ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา COVID – 19 ให้มีความปลอดภัย โดยกำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom และกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมแต่ละพื้นที่ จำกัดจำนวนคนไม่เกิน ศบค.กำหนด โดยมี รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ ผอ.กลุ่ม นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอ และประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผ่านช่องทางระบบ Zoom ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม