สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมโครงการประกวดผลงานวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานประชุมโครงการประกวดผลงานวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV ในการนี้ นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอข้อมูลโรงเรียนผู้เข้าร่วมในการประกาดในครั้งนี้ เพื่อวางแผนคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โรงเรียนที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 27 โรงเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่ม ICT เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องเตชะธัมโม