สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบโล่เป็นองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization : HLO)ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ภายใต้โครงการ “กระโดดโลดเต้น เล่นเปลี่ยนร่าง วิถีชีวิตใหม่” (ChoPA& ChiPA Game:New Normal) ปี 2564

วันนี้ (25 สิงหาคม 2564) นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับโรงเรียนฉิมพลีมา และโรงเรียนบ้านโพธิ์ (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) ได้รับโล่เป็นองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization : HLO)ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ภายใต้โครงการ “กระโดดโลดเต้น เล่นเปลี่ยนร่าง วิถีชีวิตใหม่” (ChoPA& ChiPA Game:New Normal) ปี 2564 จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นางสาวโชคดี โนนหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีมา และนายสนอง พิมพ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) และคณะครู ได้ร่วมนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) และเส้นทางแห่งความสำเร็จในครั้งนี้ พร้อมนี้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางศุภลักษณ์ กอบการดี นักวิชาการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย