สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับโล่รางวัลเป็นองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ภายใต้โครงการ “กระโดดโลดเต้น เล่นเปลี่ยนร่าง วิถีชีวิตใหม่” (ChOPA & ChiPA Game:New Normal) ปี 2564

วันนี้ (25 สิงหาคม 2564) นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านดงเมย,โรงเรียนบ้านดอนดู่,โรงเรียนบ้านห้างสูง,โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า,โรงเรียนบ้านดอนเค็ง,โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน ที่ได้รับโล่รางวัลเป็นองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ภายใต้โครงการ “กระโดดโลดเต้น เล่นเปลี่ยนร่าง วิถีชีวิตใหม่” (ChOPA & ChiPA Game:New Normal) ปี 2564 จากกระทรวงสาธารณสุข โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ทั้ง 6 โรงเรียน ได้ร่วมนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเส้นทางแห่งความสำเร็จในครั้งนี้ พร้อมนี้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางศุภลักษณ์ กอบการดี นักวิชาการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย