สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานคณะกรรมการ นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายไพรทูล กูดซ้าย กรรมการและเลขานุการ และนางสาวจิราภร์ เสตะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 โดยมี นางจิรัชยา เชื้อประทุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังม่วง เป็นผู้รับการประะเมินในครั้งนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประเมินผลการปฎิบัติงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด