สพป.ชัยภูมิ เขต 2ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ทั้งหมด 7 โรงเรียน

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผลการจัดการศึกษา พร้อมทีมศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโรงเรียนในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ทั้งหมด 7 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา โรงเรียนบ้านฉนวน โรงเรียนบ้านหนองข่า (คุรุประชาวิทยา) ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจคณะครู พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในการทำงานช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตรวจสอบความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน หากสถานการณ์การแพร่ระบาดลดลงเพื่อพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามปกติ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับ