สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การประชุมพี่เลี้ยงเด็กพิการ

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม “พี่เลี้ยงเด็กพิการ” ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ และนางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พบปะร่วมชี้แจง และมี นางเทียนทอง ประทีปเมือง นางณัฎฐ์ฎาพร บัวสระ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ นางอินทร์ตอง แสงสุทธิ ครู รร.บ้านโนนสาทร และนางสาวกรนิกา จันทร์บัว รร.บ้านนาหนองทุ่ม ร่วมเป็นวิทยากร และมีครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในสังกัด เข้ารับการอบรม จำนวน 17 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงสามารถจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียนแต่ละประเภทความพิการได้