สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 ระดับการศึกษาปฐมวัย

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 ระดับการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เป็นรองประธาน นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ ร่วมชี้แจง และมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการทักษะชีวิต ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยจัดทำในรูปแบบเอกสารและจะเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาในสังกัดต่อไป